Windmolenpark Groβheide Aurich - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Windmolenpark Groβheide Aurich

Ongeveer een jaar geleden startte de samenwerking tussen Vroom Funderingstechnieken BV en Keller GMBH, een Duits funderingsbedrijf dat gespecialiseerd is in voornamelijk grondverbeteringen door verdichting en injectie van grond. Het eerste project dat Vroom vanuit deze samenwerking in Duitsland realiseerde betrof de Vibro-palen voor de fundatie van het windmolenpark Groβheide te Aurich.

Door de samenwerking kunnen enerzijds funderingspalen in Duitsland en anderzijds grondverbeteringen in Nederland worden aangeboden en gerealiseerd.

Keller is wereldwijd actief. Het moederbedrijf heeft een aantal buitenlandse vestigingen en kent diverse samenwerkingsverbanden. 
Het is de bedoeling dat er ook in Nederlandse projecten wordt samenwerkt. 

Werkzaamheden die door Keller uitgevoerd kunnen worden zijn:

  • Diepteverdichtingen
  • Jetgrouten
  • Soilfrac
  • Grondverbeteringstechnieken
  • Boorpalen
  • Ankers
  • Cementinjecties

Eerste project

Het eerste project waarvoor Vroom Funderingstechnieken Vibro-palen produceerde betrof het windmolenpark Groβheide in Noord-Duitsland, bestaande uit 8 windmolens die in opdracht van Enercon worden gebouwd. Cajo Vroom is intensief betrokken geweest bij het opstarten van de samenwerking en hij verwacht dat na dit eerste project meerdere projecten zullen volgen.

Grondverbetering

Bij het project windmolenpark Groβheide wisselde de grondslag behoorlijk per locatie. Voor 4 van de 8 molenfundaties heeft Keller de fundering van de molen vergroot en konden de fundaties op grondverbetering gemaakt worden. De grondverbetering bestond uit het maken van stonecolumns tot een diepte van ca. 10.00 m. Deze kolommen staan hart op hart ca. 1.50 m uit elkaar onder de gehele molenfundering. Het vergroten van de fundering was noodzakelijk omdat de grondverbetering alleen drukbelasting en geen trekbelasting kan opnemen. Door de grotere doorsnede van de fundering kon dit worden ondervangen. 

Vibro-palen

Op de overige 4 locaties was grondverbetering niet afdoende en zijn de molens op Vibro-palen gefundeerd, te weten 24 en 36 palen per molen. Op 3 locaties is een paallengte van ca. 22.00 m geproduceerd, op 1 locatie een lengte van ca. 36.00 m. Gezien vanuit het midden van de windmolen zijn schoorpalen 4:1 achterover en 7:1 voorover gerealiseerd. De schoorpalen 7:1 voorover waren maatgevend voor de keuze van de funderingsmachine. Omdat dit project snel moest starten is het Vibro-werk uitgevoerd met een Hitachi KH300GLS. Deze funderingsmachine was voor de maatgevende palen eigenlijk te licht en om dat op te vangen bedacht Vroom een creatieve oplossing. 

Improviseren

Vroom startte eind 2012 met de eerste molen. Nadat het heiwerk hiervoor gereed was, zorgde ook hier de winter voor stagnatie en heeft het werk ca. 1,5 week stilgelegen. De bouwweg voor het omstellen van de ene locatie naar de andere was niet draagkrachtig genoeg om dit opgebouwd te doen. De funderingsmachine is steeds voor transport afgebroken, omgesteld en weer opgebouwd op de volgende locatie. Op de laatste locatie zijn de langste palen geproduceerd. Voor deze locatie gaf de sondering een beeld met een traject van potklei wat toch altijd tot zwaar heiwerk kan leiden. 

Keller en Enercon. waren met name benieuwd of het trekken van de casings geen problemen zou opleveren. Voor dergelijke situaties is het gebruikelijk om uit voorzorg eerst een proefpaal te slaan. Op deze wijze kan worden nagegaan of dit goed gaat en wordt voorkomen dat de beoogde paalfundering direct wordt aangetast. De productie van de proefpaal verliep goed en Vroom kon daardoor direct doorgaan met het heien van de overige casings voor de Vibro-palen. 

De schoorpalen voorover zijn uiteindelijk ook achterover geheid maar dan vanuit de buitenkant. Voor deze wijze van uitvoering was wat aanvullend grondwerk en grondverbetering nodig.

Op elkaar ingespeeld

Over het algemeen is het heiwerk voorspoedig en goed verlopen. Er deden zich geen gevallen voor van extreem zwaar heiwerk of trekken van de casings. Omdat het trekpalen betrof en de inheidiepte variabel was, vond het heien op kalendering plaats en moest per paal de wapening vlak voor het betonneren op lengte gemaakt worden. Overigens waren de aangeleverde wapeningen van een super kwaliteit. Deels stevig gevlochten en deels gelast, met veel verstevigingsringen en een kleine spoed. Na ca. 4 weken, inclusief de stagnatie tijdens de winterse dagen, was het werk gereed.

Het project is met Keller geëvalueerd en er was alle lof voor de uitvoerende heiploeg. Zowel Keller, Enercon als de Bodengutachter beoordeelden de Vroom ploeg als een zeer op elkaar ingespeeld team. Met name het verplaatsen van de draglineschotten maakte een enorme indruk.