Geluidsreductie

De funderingsbranche, verenigd in de NVAF, wil het gemiddelde geluidsniveau met zeker 5 dB(A) terugdringen en heeft dienaangaande een convenant gesloten met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het Convenant Geluid & Begaanbaarheid dat de funderingsbranche afsloot richt zich op de volgende geluidsbeperkende maatregelen:

  • Het terugdringen van het brongeluid
  • Het afschermen van geluid
  • Het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij de eerste twee doelstellingen gaat het om wat redelijkerwijs mogelijk is. In het kader van de laatste doelstelling heeft Vroom Funderingstechnieken alle medewerkers voorzien van gehoorbescherming en worden zij in de gelegenheid gesteld om zich een persoonlijke otoplastiek te laten aanmeten door een gehoortechnisch bureau.

Wat zegt het Arbobesluit?

Volgens het Arbobesluit mogen machines op de arbeidsplaats geen gemiddeld geluidsniveau veroorzaken hoger dan 85 dB(A), tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Is het hoger dan 80 dB(A), dan moet een bedrijf sowieso middelen voor gehoorbescherming beschikbaar stellen en voorlichting geven. Is het geluidsniveau hoger dan 85 dB(A) zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk en is het markeren van de gevarenzone plus het dragen van gehoorbescherming verplicht.

Welke geluidsniveaus bij funderingstechnieken

Bij bouwwerkzaamheden die korter duren dan één maand hanteert de Overheid als grenswaarde voor het milieu een dagequivalent van 65 dB(A). Nabij gevoelige objecten (ziekenhuizen) kan dit 60 dB(A) zijn. Een ‘dagequivalent’ is het gemiddelde geluidsniveau, gemeten over een periode van 12 uur. Of de milieugrenswaarde daadwerkelijk wordt overschreden hangt af van de werkelijke tijd dat er wordt geheid, de geluidsemissie en de tot de plaats waar de hinder optreedt. En uiteraard het moment waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd: overdag, ’s avonds, bij nacht of in het weekend.

Milieugrenswaarde

Belangrijk is de vraag: “Tot welke afstand blijft het geluidsniveau binnen de gestelde normen?” Hoe hoger het geluidsniveau, hoe verder weg de milieugrenswaarde ten opzichte van de geluidsbron komt te liggen. Waar deze grenswaarde ligt kan worden bepaald op basis van het meten van het geluidsniveau op 15 meter afstand en op 5 meter hoogte. Vervolgens kan de afstand van de geluidsbron tot de plaats waar de milieugrenswaarde niet meer wordt overschreden door berekening worden bepaald. Uitgegaan wordt van een daling van het geluidsniveau met 6 dB(A) bij een verdubbeling van de afstand. Door reflectie tegen gebouwen of andere invloeden kan de afname geringer zijn en omgekeerd juist groter bij absorptie van de ondergrond.

Arbeidsomstandigheden

Voor de arbeidsomstandigheden zijn vooral de geluidsniveaus in de directe omgeving van de werknemers van belang. De tabel geeft de gemiddelde geluidsniveaus waar de heibaas en de machinist in het werk dagelijks mee te maken krijgen. Het zijn de gemiddelde niveaus over een hele werkdag gemeten, dus inclusief de rustige periodes waarin er weinig lawaai is.

Bron: Volandis A-blad Geluid en trillingen bij funderingswerkzaamheden 2021.

 

Geluidsreductie
Geluidsreductie
Geluidsreductie
Geluidsreductie
Geluidsreductie

Deel dienst:

Deel dienst:

Naar boven